Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting Vrouwenrechtswinkel Amsterdam (hierna: “Vrouwenrechtswinkel “) levert.
1.2. De Vrouwenrechtswinkel is een rechtspersoon naar Nederlands recht, conform artikel 2:3 van het
Burgerlijk Wetboek, met als doelstelling het op toegankelijke wijze aanbieden van juridisch advies aan sociaal en/of economisch kwetsbare vrouwen.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt de persoon, die een beroep doet op de dienstverlening van de Vrouwenrechtswinkel, aangeduid als “Cliënte”.
1.4. De Vrouwenrechtswinkel werkt samen met rechtenstudenten van universiteiten in Nederland, die als vrijwilliger aan haar verbonden zijn (hierna: “Vrouwenrechtswinkeliers”).
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens gepubliceerd op de website van de Vrouwenrechtswinkel alsook fysiek aanwezig op het adres van de Vrouwenrechtswinkel en worden aan Cliënte ter hand gesteld voorafgaande aan of tijdens het bezoek aan de Vrouwenrechtswinkel.
1.6. De Vrouwenrechtswinkel behoudt zich het recht voor om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.7. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid en werking van de rest van deze algemene voorwaarden niet aan.

Advisering

2.1. De Vrouwenrechtswinkeliers verstrekken namens de Vrouwenrechtswinkel juridisch advies. De Vrouwenrechtswinkeliers opereren zelfstandig en in tweetallen, en zij worden begeleid door, althans staan onder toezicht van, een ervaren jurist in dienst van Bureau Clara Wichmann dan wel de Vrouwenrechtswinkel.
2.2. Cliënte tekent voorafgaand aan het adviseringsgesprek een intakeformulier dat haar ter plaatse wordt verstrekt. Indien Cliënte dit formulier niet wil tekenen, mag de Vrouwenrechtswinkel de advisering weigeren.
2.3. Een verzoek om juridisch advies kan worden gedaan tijdens vaste inloopspreekuren. Slechts in bijzondere omstandigheden, deze ter beoordeling aan de Vrouwenrechtswinkel, kan buiten de inloopspreekuren een afspraak voor een adviseringsgesprek worden gemaakt.
2.4. De Vrouwenrechtswinkel streeft ernaar op het spreekuur een advies te geven. Indien dit niet mogelijk is dan volgt later telefonisch dan wel schriftelijk het advies, ten behoeve waarvan Cliënte haar contactgegevens dient achter te laten.
2.5. Het is niet mogelijk op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Vrouwenrechtswinkeliers. Evenmin is mogelijk tijdens elk gewenst inloopspreekuur contact te krijgen met een specifieke Vrouwenrechtswinkelier.
2.6. Ten behoeve van goede advisering dient Cliënte de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk aan de Vrouwenrechtswinkel te verstrekken. De Vrouwenrechtswinkel behandelt deze zorgvuldig en vertrouwelijk. Indien Cliënte, naar het inzicht van de Vrouwenrechtswinkelier, niet (alle) benodigde informatie en/of documentatie tijdens het spreekuur verschaft, kan haar worden verzocht andere dan wel aanvullende documenten mee te nemen naar het inloopspreekuur.
2.7. Indien nodig consulteren de Vrouwenrechtswinkeliers tijdens het inloopspreekuur dan wel op een later moment een advocaat; deze advocaten staan de Vrouwenrechtswinkel kosteloos bij in de advisering en zijn in die hoedanigheid als vrijwilliger verbonden aan de Vrouwenrechtswinkel. Cliënte stemt ermee in dat een advocaat, indien nodig voor een doelmatige ondersteuning, haar informatie en documenten inziet.
2.8. Cliënte kan niet zonder meer afgaan op de juistheid van de door de Vrouwenrechtswinkeliers gegeven informatie en adviezen. Het al dan niet opvolgen van het advies van de Vrouwenrechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit is verstrekt, is de verantwoordelijkheid van Cliënte.

Voorwaarden

3.1. De Vrouwenrechtswinkel is niet verplicht te adviseren, en kan de advisering op elk moment staken. Redenen daarvoor kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): de kwestie valt niet binnen de rechtsgebieden waarover de Vrouwenrechtswinkel adviseert, naar het oordeel van de Vrouwenrechtswinkel bestaat een te lage kans op een gunstige uitkomst, Cliënte verzwijgt relevante informatie of Cliënte vertoont ongepast of agressief gedrag.
3.2. Indien de advisering door de Vrouwenrechtswinkel mede omvat dat namens Cliënte wordt opgetreden, is dit slechts mogelijk indien Cliënte een volmacht verleent aan de Vrouwenrechtswinkel.
3.3. De werkzaamheden van de Vrouwenrechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het juridische advies, wordt Cliënte hierover geïnformeerd en is zij bij akkoord gehouden tot betaling van deze kosten. Indien Cliënte deze kosten niet tijdig voldoet, mag de Vrouwenrechtswinkel de advisering staken.

Doorverwijzing naar een advocaat

4.1. Vrouwenrechtswinkeliers kunnen in overleg met Cliënte de adviesvraag doorverwijzen naar een advocaat, waarbij de Vrouwenrechtswinkeliers een suggestie voor een advocaat kunnen doen met wie de Vrouwenrechtswinkel een samenwerking heeft. Op verzoek van Cliënte kan de zaak tevens aan een advocaat met wie de Vrouwenrechtswinkel geen samenwerking heeft worden doorverwezen.
4.2. Slechts na instemming van Cliënte worden de gegevens van Cliënte aan een advocaat doorgezonden in het kader van de doorverwijzing.
4.3. De advocaat aan wie de zaak wordt doorverwezen heeft het recht de zaak niet aan te nemen.
4.4. Na doorverwijzing naar een advocaat eindigt de advisering van de Vrouwenrechtswinkel. Indien Cliënte niet instemt met de doorverwijzing (naar een van de met de Vrouwenrechtswinkel verbonden advocaten, dan wel een andere advocaat) eindigt nochtans de advisering van de Vrouwenrechtswinkel.

Aansprakelijkheid

5.1. Individuele personen (waaronder de Vrouwenrechtswinkeliers) die met de Vrouwenrechtswinkel verbonden zijn, zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
5.2. De Vrouwenrechtswinkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.
5.3. De Vrouwenrechtswinkel is in elk geval niet aansprakelijk voor enige schade, indien Cliënte, op het moment waarop de schade intreedt, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover de Vrouwenrechtswinkel.
5.4. Als de Vrouwenrechtswinkel in verband met de advisering aan Cliënte een derde inschakelt die niet met de Vrouwenrechtswinkel is verbonden, is de Vrouwenrechtswinkel niet aansprakelijk voor een fout gemaakt door die derde. Cliënte geeft de Vrouwenrechtswinkel de bevoegdheid namens Cliënte een aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die een derde bedingt.
5.5. Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat Cliënte bekend is geworden
met de schade worden ingesteld, op straffe van verval van het recht daartoe.

Behandeling van klachten

6.1. Indien Cliënte ontevreden is over de advisering dient zij zo snel mogelijk een klacht in bij de Vrouwenrechtswinkeliers die de zaak in behandeling hebben (genomen). Klachten van andere aard kan Cliënte via info@vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl aan het dagelijks bestuur van de Vrouwenrechtswinkel richten, die vervolgens contact zullen opnemen.

Registratie van gegevens

7.1. De Vrouwenrechtswinkel verwerkt de persoonsgegevens van Cliënte in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de behandeling van een zaak.